รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ข้อมูลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลรายสัปดาห์ ณ วันที่ 18 ก.ค.65 ทั่วโลกมีมูลค่า 1,060,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยวันละ 101,510 ล้าน…