“ไฉ่ซิงเอี๊ย” เป็นเทพเจ้าของจีนที่เชื่อกันว่าจะช่วยประทานพรเกี่ยวกับโชคลาภ ความร่ำรวย สุขภาพ ความรักสามัคคีปรองดองกันในครอบครัว ชาวจีนจะกราบไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยเป็นองค์แรก ๆ ในตรุษจีน เพราะถือว่…