เปิดแบบขยาย 4 เลน ถ.เพชรเกษม “เขาหลัก-ลำแก่น” วงเงิน 500 ล้าน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบขยายทางหลวงจากขนาด2ช่องจราจร เป็น4ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข4ตอน (ถนนเพชรเกษม) ตอนเขาหลัก-ลำแก่น ในพื้นที่ จ.พังงา ระยะทาง6กิโลเมตร (กม.) วงเงิน500ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา คาดว่าเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ68แล้วเสร็จในปี71ใช้ระยะเวลา3ปี

โครงการนี้ มีจุดเริ่มต้นที่ กม.796+900พื้นที่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จากนั้นแนวเส้นทางผ่านแยก ซอยนางทอง ศาลเจ้าพ่อเขาหลัก อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ และจุดสิ้นสุดโครงการบนทางหลวงหมายเลข4ที่ กม.802+900พื้นที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ครอบคลุม2อำเภอ2ตำบล ได้แก่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า และ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า สำหรับรูปแบบการพัฒนาโครงการ2รูปแบบดังนี้1.ช่วง กม.796+000-กม.798+100ดำเนินการออกแบบปรับปรุงทางหลวงขนาด6ช่องจราจร (ไป-กลับทิศทางละ3ช่องจราจร) กว้างช่องละ3.50เมตร มีเกาะกลางแบบยกปูด้วยแผ่นคอนกรีต เพื่อแบ่งแยกทิศทางการจราจรและจัดระบบการจราจรท้องถิ่นให้สมบูรณ์และปลอดภัยและ2.ช่วง กม.798+100-กม.798+900และ กม.799+800-กม.802+900โดยบริเวณพื้นที่ภูเขาออกแบบขยายทางหลวงเดิมขนาด2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจร (ไป-กลับ ทิศทางละ2ช่องจราจร) กว้างช่องละ3.50เมตร เกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีต (Concrete Barrier)พร้อมทางเดินเท้าจากบ้านบางหลาโอนถึงบ้านเขาหลัก

สำหรับช่วง กม.798+900-กม.799+800ระยะทาง0.900กม. ช่วงนี้ผ่านภูมิประเทศภูเขาสูงชันและคดเคี้ยว การออกแบบแนวเส้นทางช่วงบริเวณนี้ จึงออกแบบเป็นทางหลวงต่างระดับกันระหว่างคันทางด้านซ้ายทางและคันทางด้านขวา โดยคันทางด้านขวาจะใช้ระดับถนนเดิมเป็นการปรับปรุงผิวจราจรเดิมในทิศทางลงจากภูเขา และก่อสร้างคันทางใหม่ด้านซ้ายทางในทิศทางขึ้นภูเขา

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า โดยจะมีระดับก่อสร้างต่างจากคันทางเดิม 1.00-8.00 เมตร เพื่อให้ระดับถนนใหม่พ้นจากการตัดภูเขา ด้วยพื้นที่เขตทางจำกัด 40 เมตร เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา จึงได้ออกแบบโดยใช้กำแพงป้องกันดินแนวดิ่ง (MSE Wall) กั้นดินบริเวณลาดชัน แทนการถมลาดคันทาง และเพื่อการเสริมกำลังดินเดิมและเสริมโครงสร้างกำแพงกันดิน เสริมความแข็งแรงสร้างเสถียรภาพและป้องกันการถล่มของดิน อีกทั้งช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรูปแบบทางหลวงเป็นการออกแบบขยายทางหลวงเดิมขนาด 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ ทิศทางละ 2 ช่องจราจร) กว้างช่องละ 3.50 เมตรคำพูดจาก ทดลองเล่น

แนวเส้นทางโครงการมีทางแยก1แห่ง คือ แยกซอยนางทองที่ กม.797+054ออกแบบปรับปรุงเป็นทางแยกแบบควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร ทั้งนี้เส้นทางโครงการมีบางช่วงที่ตัดผ่านย่านชุมชนและทางหลวงท้องถิ่นจึงได้ออกแบบจัดการจราจรและจุดกลับรถออกเป็น4รูปแบบประกอบด้วยดังนี้

นายสราวุธ กล่าวด้วยว่า1.รูปแบบจุดกลับรถระดับพื้นราบจำนวน2แห่งคือ กม.796+892และ กม.797+222เป็นจุดกลับรถแบบเปิดเกาะกลางบริเวณด้านหัวและด้านท้ายแยกซอยนางทอง และ กม.801+870จุดกลับรถแบบเปิดเกาะบริเวณบ้านเขาหลักเพื่อรองรับรถที่จะเลี้ยวรถเข้าซอยเขาหลัก2.รูปแบบสะพานทางลอดสำหรับกลับรถ จำนวน3แห่ง คือ1.กม.798+090.000ความสูงช่องลอด2.50เมตร2.กม.800+330.000บริเวณบ้านหาดเล็ก ความสูงช่องลอด5.50เมตร และ3.กม.800+047.500ความสูงช่องลอด5.50เมตร

3.รูปแบบจุดกลับรถใต้สะพานข้าม กม.801+599.000คลองเขาหลัก ความสูงช่องลอด2เมตร นอกจากนี้บริเวณบ้านบางหลาโอนได้ออกแบบทางลอดคนเดินให้นักท่องเที่ยว และ4.รูปแบบทางข้ามสำหรับคนเดินจำนวน3แห่งคือ กม.797+000กม.797+445และ กม.797+670 เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่อยู่บริเวณบริเวณย่านชุมชนของบ้านบางหลาโอน ระยะทาง1.20กม. โดยทางลอดมีความกว้าง2.40เมตร และสูง2.20เมตร เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินลอดใต้ทางลอดข้ามถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

นายสราวุธ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโครงข่ายทางหลวงสาย ระนอง-พังงา-ภูเก็ต เพื่อให้สามารถรองรับการคมนาคมขนส่งได้อย่างเพียงพอใน20ปีข้างหน้า สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และสอดรับกับวิถีของชุมชน เพื่อให้ประชาชนและและภาคขนส่งในพื้นที่ภาคใต้เดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

อันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ปี66-70)รวมทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ จ.ระนองตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Dorridor : SEC)และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์หรือสะพานระเบียงเศรษฐกิจ) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคและประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลและ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมคำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร