ต้นปีหน้า! รถไฟฟ้า “ชมพู-เหลือง” เตรียมเปิดให้ประชาชนใช้บริการบางส่วน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการ และการบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) มีความคืบหน้าการก่อสร้าง 92.93% มีแผนเปิดให้บริการบางส่วนของเส้นทางในเดือน ม.ค.66 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือน มิ.ย.66 ส่วนสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) มีความคืบหน้า 88.51% มีแผนเปิดให้บริการบางส่วนของเส้นทางในเดือน ก.พ.66 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือน ก.ค.66

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการ ทั้งในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้ากับรถไฟฟ้า และการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ากับระบบคมนาคมขนส่งรอง เช่น รถโดยสารประจำทางและเรือโดยสาร ตลอดจนการพิจารณาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม กระทรวงคมนาคมจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก (Kick-off Meeting) เพื่อมอบหมายนโยบายให้คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อไปคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ดำเนินการดังนี้ 1.คณะอนุกรรมการด้านการเดินรถ การเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่ง และการประเมินคุณภาพ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ และทดสอบเดินรถจนเห็นว่ามีความปลอดภัยแล้ว ให้มีการทดลองเปิดให้บริการเดินรถเสมือนจริงโดยไม่เก็บค่าบริการ เพื่อให้ทราบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ นอกจากนี้ให้จัดทำแผนการเดินรถให้ชัดเจน และเร่งรัดการเปิดให้บริการตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนการจัดการขนส่งสาธารณะระบบรอง เช่น รถโดยสารให้สอดคล้องกับการเปิดให้บริการ ขณะเดียวกัน ให้ตรวจสอบความพร้อมของสถานีและแนวเส้นทางเดินรถให้มีความปลอดภัย

พร้อมกันนี้ให้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา จากโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง พร้อมทั้งเตรียมการลดผลกระทบของประชาชนด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้โดยสาร และผู้อยู่อาศัยตามแนวเส้นทาง เช่น ข้อร้องเรียนเรื่องเสียงและฝุ่นละออง และการคืนพื้นที่ผิวจราจรจากการก่อสร้าง เป็นต้น, 2. คณะอนุกรรมการด้านราคาค่าโดยสารและบัตรโดยสาร ให้นำเทคโนโลยีบัตรโดยสารในรูปแบบ EMV (Europay Mastercard Visa) มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นผลดีช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายบัตร รวมทั้งให้พิจารณาลดค่าแรกเข้าการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าที่ซ้ำซ้อน โดยให้พิจารณาบนพื้นฐานตามเงื่อนไขของสัญญา และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และให้พิจารณาจัดทำรูปแบบอัตราค่าโดยสารแบบแพ็กเกจ ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อตามแนวเส้นทาง

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า 3. คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสาธารณะ ให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น แผนการเปิดให้บริการ แนวทางการเชื่อมต่อขนส่งมวลชนระบบอื่นๆ โดยประชาสัมพันธ์ให้กระชับสม่ำเสมอ และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เป็นต้น นอกจากนี้ให้คอยตรวจสอบข่าวเท็จที่คลาดเคลื่อนต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ และชี้แจงให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

และ 4.คณะอนุกรรมการด้านการเตรียมการขอพระราชทานนามแนวเส้นทางโครงการ ให้ประสานคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการขอพระราชทานนามแนวเส้นทางโครงการทั้ง 2 สาย โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ขอให้คณะอนุกรรมการทุกคณะถอดบทเรียนการดำเนินโครงการสายสีแดงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการสายสีชมพูและสายสีเหลือง รวมถึงจัดทำแอ๊คชั่นแพลน พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ